Casă sănătoasă. Familie sănătoasă.

 

Activități

3. Activităţi de dezvoltare experimentală

3.1. Documentare, selecţia caselor, elaborarea chestionarelor şi a protocolului experimental
Subactivitatea 3.1.1. Documentare şi protocol experimental

3.2. Optimizarea instrumentelor şi metodelor de evaluare experimentală, analiză şi control
Subactivitatea 3.2.1. Adaptarea protocoalelor de lucru în funcţie de nevoile proiectului
Subactivitatea 3.2.2. Participarea la intercomparări internaţionale pentru calibrarea şi etalonarea aparaturii utilizate în proiect la măsurătorile experimentale

3.3. Realizarea măsurătorilor integrate de radon în aerul din interior şi evaluarea calităţii mediului în 1000 case eficiente energetic sau reabilitate termic din oraşele Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara
Subactivitatea 3.3.1. Evaluarea calităţii mediului interior şi a stării de sănătate a rezidenţilor prin aplicarea de chestionare în 1000 case
Subactivitatea 3.3.2. Realizarea campaniei I de monitorizare a concentraţiilor de radon pentru o perioadă de 6 luni prin amplasarea a 2000 detectori de radon
Subactivitatea 3.3.3. Recoltarea detectorilor, procesarea în laborator şi analiza rezultatelor de la prima campanie
Subactivitatea 3.3.4. Realizarea campaniei II de monitorizare a concentraţiilor de radon pentru o perioadă de 6 luni prin amplasarea a 2000 detectori de radon
Subactivitatea 3.3.5. Recoltarea detectorilor, procesarea în laborator şi analiza rezultatelor din campania II

3.4. Elaborarea pentru oraşele studiate a unei hărţi interactive integrate pe baza rezultatelor de radon în corelaţie cu parametrii de calitate ai mediului interior şi indicele de eficienţă energetică ai caselor investigate
Subactivitatea 3.4.1. Dezvoltarea aplicaţiei informatice suport pentru cartarea interactivă
Subactivitatea 3.4.2. Evaluarea rezultatelor obţinute experimental şi realizarea hărţilor

3.5. Realizarea de simulări numerice privind calitatea aerului de interior, confortul din interiorul clădirilor şi eficientizarea energetică pe baza datelor experimentale
Subactivitatea 3.5.1. Dezvoltarea de simulări numerice privind calitatea aerului de interior şi eficientizarea energetică pe baza măsurătorilor existente
Subactivitatea 3.5.2. Elaborarea de studii numerice cu privire la identificarea/certificarea fenomenelor care favorizează emisiile de radon
Subactivitatea 3.5.3. Dezvoltarea de studii numerice cu privire la determinarea sucţiunii la nivelul radierului sau fundaţiilor clădirilor civile
Subactivitatea 3.5.4. Dezvoltarea şi aplicarea de simulări numerice pentru identificarea surselor de scurgere/acumulare a radonului în interiorul clădirilor

3.6. Dezvoltarea unui sistem inteligent prototip pentru monitorizarea calităţii aerului (radon, CO2, CO şi VOC-uri) şi a parametrilor de mediu (presiune, temperatură, umiditate) cu transmitere la distanţă a datelor
Subactivitatea 3.6.1. Realizarea de studii şi cercetări privind elaborarea sistemului de monitorizare şi transmitere la distanţă a datelor
Subactivitatea 3.6.2. Dezvoltarea sistemului inteligent prototip pentru monitorizarea calităţii aerului şi a parametrilor de mediu
Subactivitatea 3.6.3. Dezvoltarea aplicaţiei suport pentru gestionarea, comunicarea, sincronizarea şi vizualizarea datelor experimentale şi tehnice
Subactivitatea 3.6.4. Testarea şi validarea experimentală internaţională a sistemului inteligent prototip de monitorizare a calităţii aerului şi a parametrilor de mediu

3.7. Monitorizarea detaliată a radonului şi a calităţii mediului interior în raport cu eficienţa energetică în casele cu expunere ridicată la radon
Subactivitatea 3.7.1. Selecţia a 100 case cu concentraţii de radon superioare nivelului de 300 Bq/m3
Subactivitatea 3.7.2. Măsurători integrate şi continue de radon în factorii de mediu şi materiale de construcţii în scopul estimării riscului de radon
Subactivitatea 3.7.3. Identificarea surselor de radon şi a emisiilor ţinând cont de specificul geologic al amplasamentului
Subactivitatea 3.7.4. Analiza poluanţilor chimici - formaldehidă, VOC-uri, CO2, CO şi măsurarea continuă a parametrilor fizico-chimici ai aerului (temperatură, presiune, umiditate relativă)
Subactivitatea 3.7.5. Măsurarea şi analiza confortului termic şi evaluarea consumului de energie, respectiv a indicelui de eficienţă energetică
Subactivitatea 3.7.6. Evaluarea rezultatelor individuale pentru fiecare casă

3.8. Implementarea şi validarea in situ a sistemului inteligent prototip pentru monitorizarea calităţii aerului (radon, CO2, CO şi VOC-uri) şi a parametrilor de mediu (presiune, temperatură, umiditate) cu transmitere la distanţă a datelor în cele 100 de case selectate
Subactivitatea 3.8.1. Implementarea şi validarea prototipului

3.9. Dezvoltarea experimentală a unui sistem prototip de soluţii eficiente energetic pentru controlul şi reducerea expunerii la radon şi alţi poluanţi casnici aerieni în clădiri rezidenţiale
Subactivitatea 3.9.1. Documentarea şi proiectarea soluţiilor de remediere a radonului cu consum energetic redus prin aplicarea simulărilor numerice
Subactivitatea 3.9.2. Dezvoltarea de sisteme prototip pentru remedierea şi prevenirea riscului expunerii populaţiei la radon şi alţi poluanţi în clădiri rezidenţiale cu consum energetic redus
Subactivitatea 3.9.3. Testarea în condiţii de laborator a prototipului şi integrarea cu sistemul de monitorizare

3.10. Dezvoltarea şi validarea unor modele numerice avansate (FEM-CFD) pentru identificarea mecanismelor de acumulare a radonului şi elaborarea unor tehnici de reducere a acumulărilor de radon în locuinţe
Subactivitatea 3.10.1. Măsurarea, predicţia şi vizualizarea concentraţiilor de radon şi distribuţia acestora în interiorul locuinţelor
Subactivitatea 3.10.2. Dezvoltarea de studii numerice cu privire la efectul fluctuaţiilor vitezelor şi direcţiilor rafalelor de vânt asupra emisiilor de radon din sol (cu diferite permeabilităţi) şi rata de acumulare în interiorul încăperilor
Subactivitatea 3.10.3. Dezvoltarea de studii numerice cu privire la influenţa diferenţelor de temperatură dintre exterior şi interior (sezon cald-sezon rece) asupra ratei de acumulare şi a concentraţiilor şi distribuţiei de radon în interiorul locuinţelor
Subactivitatea 3.10.4. Dezvoltarea unor modele numerice pentru determinarea nivelului concentraţiilor de radon în cazul izolării radierului clădirilor prin membrane (radon-proof membranes) şi calcularea coeficientului de difuzie a radonului pentru acest sistem
Subactivitatea 3.10.5. Calibrări numerice şi studii comparative cu setul de valori măsurate pe cale experimentală în scopul validării

3.11. Analiza rezultatelor măsurătorilor experimentale corelate cu datele din chestionarele aplicate, cu parametrii de confort şi cu indicii de eficienţă energetică ai clădirilor monitorizate în vederea elaborării şi recomandării unor soluţii de remediere
Subactivitatea 3.11.1. Analiza statistică a tuturor rezultatelor experimentale pentru 100 de case selectate şi recomandarea unor soluţii de remediere pentru reducerea expunerii la radon şi îmbunătăţirea calităţii mediului interior pentru fiecare casă cu risc de radon crescut
Subactivitatea 3.11.2. Selecţia a 10 case cu risc de radon crescut pentru implementarea sistemelor inteligente prototip pentru remedierea şi prevenirea riscului expunerii populaţiei la radon şi alţi poluanţi în clădiri rezidenţiale

3.12. Implementarea practică în 10 locuinţe a sistemelor complexe integrate pentru monitorizarea, controlul şi reducerea nivelului de radon şi alţi poluanţi ambientali cu consum energetic redus
Subactivitatea 3.12.1. Elaborarea protocolului de lucru pentru fiecare casă
Subactivitatea 3.12.2. Implementarea echipamentului prototip integrat pentru monitorizarea, controlul şi reducerea nivelului de radon cu consum energetic redus în 10 case cu risc de radon crescut

3.13 Follow-up-ul şi analiza eficienţei remedierii expunerii la radon şi alţi poluanţi din interiorul celor 10 case în corelaţie cu confortul termic şi eficienţa energetică
Subactivitatea 3.13.1. Realizarea analizei cost-beneficiu şi Follow-up-ul

3.14. Elaborarea unui protocol general de monitorizare şi control al radonului în clădiri pentru actorii principali (autorităţi publice, factori de decizie politică, constructori şi arhitecţi, publicul larg), a unor ghiduri cu recomandări destinate potenţialilor beneficiari şi a unui manual de bune practici
Subactivitatea 3.14.1. Elaborarea unui protocol general de monitorizare şi control al radonului în clădiri în raport cu optimizarea eficienţei energetice ca propunere pentru normele necesare implementării în România în anul 2018 a Directivei Europene 2013/59/EURATOM
Subactivitatea 3.14.2. Elaborarea unor ghiduri cu recomandări destinate potenţialilor beneficiari şi factorilor de decizie privind optimizarea calităţii aerului ambiental prin reducerea concentraţiei de radon şi a consumului energetic în proiectarea clădirilor noi sau de optimizare a soluţiilor integrate de reabilitare termică pentru clădirile existente
Subactivitatea 3.14.3. Elaborarea unui manual de bune practici disponibil tuturor factorilor interesaţi

3.15. Achiziţia de active corporale şi obiecte de inventar

3.16. Achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare necesare pentru activitatea de dezvoltare experimentală

3.17. Achizitia de servicii de consultanţǎ şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitǎţile de dezvoltare experimentalǎ

3.18. Achiziţia de active fixe necorporale

C. Activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială
Subactivitatea C.1. Brevetarea sistemului inteligent pentru monitorizarea calităţii aerului (radon, CO2, CO şi VOC-uri) şi a parametrilor de mediu (presiune, temperatură, umiditate) cu transmitere la distanţă a datelor
Subactivitatea C.2. Brevetarea modelelor numerice avansate inovatoare (FEM-CFD) pentru identificarea mecanismelor de acumulare a radonului şi elaborarea unor tehnici de reducere a acumulărilor de radon în locuinţe
Subactivitatea C.3. Brevetarea sistemului inteligent pentru remedierea şi prevenirea riscului expunerii populaţiei la radon şi alţi poluanţi în clădiri rezidenţiale

D. Activităţi de informare şi publicitate
Subactivitatea D.1. Realizare şi mentenanţă website proiect
Subactivitatea D.2. Realizare şi expunere materiale de informare şi publicitate
Subactivitatea D.3. Acţiuni de diseminare prin publicaţii şi participări la conferinţe

E. Management de proiect
Subactivitatea E.1. Coordonare, comunicare şi management
Subactivitatea E.2. Achiziţii active corporale şi necorporale, birotică, materiale şi servicii
Subactivitatea E.3. Management resurse umane, interfaţa cu autorităţile
Subactivitatea E.4. Coordonare rapoarte şi rambursări
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020